The first batch of school entrepreneurs

Author: Date:2014年12月13日 Hits: times source:

The first batch of school entrepreneurs are as follows:
Tang Mingjun, Chen Yongqing, Sun Guijuan Zhang to time, Qu Wanchun, Huangyuan Bin, Fu Li, Huang Gang, Li Tongxian, Ye Binzong, He Jianzhong, Wang Yujun, Jiang Cheng water, Wuwan Jun, kind of gold Luo, Lixia Ying, Wu Yifang, Deng Haiqing, Xue Huiqing, Sunhui Jie, Xu Fengmei , fragrant flowers Ping, Tan Xiaomin Hu XIANGYING, Yang Kaiying, Chucheng Zhou, Zhao Hongling, Fan Xiaoying Liu Feifei

 

[Add to Favorites] [Print article]