The first batch of middle-aged and young backbone teachers

Author: Date:2014年12月13日 Hits: times source:

The first batch of middle-aged and young backbone teachers are included six teachers like Xue Huiqing.
Xue Huiqing, Yang Xiangming, Wang Jialin, Zhang Ren and Yan Jiefu were identified as Shenzhen backbone teachers in Semptember,2001 in the project of Shenzhen Famous Scholarly Teachers.

[Add to Favorites] [Print article]